SWIETELSKY predstavuje vedúcu stavebnú spoločnosť v strednej a východnej Európe. S potenciálom približne 11 000 zamestnankýň a zamestnancov dosahujeme hospodársky zisk vo výške viac ako 3 miliardy eur. Rozširujeme kolektív a hľadáme:

Stavbyvedúci pre dopravné a inžinierske stavby

Úväzok: Plný pracovný úväzok
Lokalita: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky alebo Trenčiansky kraj, Slovensko
Prevádzka: Divízia dopravných a inžinierskych stavieb - Oblasť Juh
Nástup dňa: okamžite

Činnosti

 • Zabezpečuje, koordinuje, organizuje a riadi stavebné práce podl'a harmonogramu stavby a v súlade s PD
 • Spolupracuje s podzhotovitel'mi podiel'ajúcimi sa na realizácii stavby
 • Vedie dokumentáciu o postupe zverených prác na stavbe, dopĺňa PD podl'a skutočného vyhotovenia
 • Zodpovedá za archivovanie stavebného denníka a celej výrobno-technickej dokumentácie stavby v priebehu vykonávania prác
 • Vykonáva prevádzkovú ekonomiku na stavbe - kalkulácia a priebežné sledovanie ekonomických výsledkov stavby
 • Komunikuje s investorom, technickým dozorom investora, s projektantom, úradmi, dodávatel'mi
 • Zabezpečuje iné úlohy podl'a pokynov nadriadeného

Predpoklady

 • vzdelanie stredoškolské s maturitou, príp. vysokoškolské 1. stupňa - odbor stavebný
 • Microsoft Excel - pokročilý, Microsoft Word - pokročilý, Microsoft Outlook-pokročilý
 • vodičský preukaz - B
 • prax min. 5 rokov

Mzda podľa interných ustanovení platných v rámci koncernu 1300 EURO. Vyššia mzda je možná v súlade s podmienkami na trhu v závislosti od kvalifikácie a skúseností.